Služby

image

 
 
 
 
 
 
Rozsah a podmienky poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Domov Života v Banskej Štiavnici.
V zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa podľa § 15 vykonávajú činnosti:
 
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Ďalšie činnosti:
 • poskytovanie osobného vybavenia
 • úschova cenných vecí
 • záujmová činnosť
 • kultúrna činnosť
 • rekreačná činnosť
 • duchovná činnosť
Pri realizácii uvedených činností prihliadneme na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb,
pričom vychádzame zo skúseností, že klienti sa dajú ľahko motivovať k pracovným,
výchovným a oddychovým aktivitám, ktoré radi a ochotne prijímajú.
 •