Žiadatelia a tlačivá

image

 
 
 
 
 
 
Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., platného od 1.1.2009.
 
 
 
  1. Pred podaním žiadosti do Zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení Mestského úradu, alebo Obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. < na stiahnutie
  2. Obec vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  3. Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa, si občan podá, v zariadení Domov života, osobne, alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb < na stiahnutie
 
Prílohy k Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v zariadení Domov života:
  1. Potvrdenie sociálnej poisťovne o výške dôchodku
  2. Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa (v deň prijatia nesmie byť staršie ako 3 dni
  3. Iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy